POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES - Lettly

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu działającego pod adresem internetowym www.lettly.com (dalej: „Serwis”) oraz usług Lettly sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lettly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Wyganowska 8D, 03-085 Warszawa), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000591193, posiadająca NIP: 5242789560, numer REGON: 363210070 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: hello@lettly.com.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług marketingowych

 • imię i nazwisko/firma;
 • adres zamieszkania/siedziby;
 • numer PESEL/NIP;
 • numer KRS.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług marketingowych zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług marketingowych (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym skorzystania z usług marketingowych).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Organizacja konkursu oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres zamieszkania;
 • inne dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w konkursie).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia konkursu (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rekrutacja pracowników

 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków związanych z rekrutacją pracowników, określonych w art. 221§1 Kodeksu pracy)

Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rekrutacja współpracowników

 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania zapytania (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wysłania zapytania).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie Newslettera

adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego)

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał adres e-mail do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Publikacje w zakładce „Case Studies”

 • imię;
 • nazwisko;
 • wizerunek;
 • firma.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu opublikowania informacji o Tobie w  zakładce „Case Studies” (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dokonania publikacji o Tobie w zakładce „Case Studies”).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

 • imię i nazwisko/firma;
 • adres zamieszkania/siedziby;
 • numer NIP;
 • numer zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

 • imię;
 • nazwisko;
 • podane przez Ciebie dane kontaktowe (np. adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w  Serwisie

 • data i godzina odwiedzin;
 • numer IP urządzenia;
 • rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej;
 • czas spędzony w Serwisie;
 • odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Serwisem

 • adres IP;
 • data i czas serwera;
 • informacje o przeglądarce internetowej;
 • informacje o systemie operacyjnym.

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 • dostawca usługi Newslettera;
 • dostawcy usług przechowywania danych w chmurze;
 • firma świadcząca usługi księgowe;
 • kancelaria świadcząca usługi prawne.

 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej).

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych (np. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; kiedy do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; kiedy konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 • Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Serwisu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  • zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  • tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  • prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 • Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 • Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 • Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 • Administrator korzysta z następujących plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies - działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom, możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej Serwisu. Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres […] lub do momentu ich usunięcia;
  • Google Analytics  - narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Serwis oraz czynić go bardziej przyjaznym dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat lub do momentu ich usunięcia;
  • Google AdWords - narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia ustalenie, ile osób obejrzało naszą reklamę wyświetlaną w usługach Google i  w związku z tym odwiedziło stronę internetową Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane przez Google AdWords mają charakter sesyjny i są usuwane z Twojego urządzenia po zamknięciu przeglądarki;
  • Facebook Pixel - narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Facebook) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Serwis także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia.
 • Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony internetowej Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia […] 2020 r.